Akatsuki No Yona Wiki
Advertisement

Akatsuki no Yona Original Soundtrack (暁のヨナ オリジナル・サウンドトラック サウンドトラック?) is a soundtrack album containing the music of Akatsuki no Yona.

Track Listing[]

No. Name Kanji & Romanji Duration
1 Akatsuki no Yona 暁のヨナ
Akatsuki no Yona
03:09
2 Road to Kouka Kingdom 高華王国への道
kō hana ōkoku e no michi
02:55
3 A Place in the Sun for Hak ハク、陽の当たる場所
haku, hi no ataru basho
02:08
4 Tribe of Fire 火の部族
hi no buzoku
02:18
5 Bow Comparison 弓比べ
Yumikurabe
01:50
6 Akatsuki no Yona Melancholy Ver. 暁のヨナ Melancholy Ver.
Akatsuki no Yona
03:07
7 Peaceful Days in Kouka Kingdom 高華王国、平穏な日々
kō hana ōkoku , heionna hibi
02:01
8 Yona's Decision ヨナ、決断
yona , ketsudan
02:15
9 Lamentation 慟哭
dōkoku
02:45
10 Childhood in Kouka Kingdom 幼少の時
yōshō no toki
03:51
11 King II イル王
iru ō
02:35
12 War Council 軍議
gun gi
02:01
13 The Power of the Four Dragons 四龍の力
yon ryū no chikara
02:16
14 Akatsuki no Yona Morning Dew Ver. 暁のヨナ Morning Dew Ver.
Akatsuki no Yona
02:58
15 Priest Ik-soo 神官イクス
shinkan ikusu
02:26
16 Tales of the Blue Dragon 青龍物語
seiryū monogatari
03:13
17 Green Dragon, Moonlight Elegy 緑龍、月影のエレジー
midori ryū , tsukikage no erejī
02:24
18 Yun and Ik-soo, Farewell ユン&イクス ,惜別
yun & ikusu , sekibetsu
02:21
19 Akatsuki no Yona Promenade Ver. 暁のヨナ Promenade Ver.
Akatsuki no Yona
03:04
20 Village of the Wind Fang 風牙の里
kaze kiba no sato
02:23
21 Great Battle 大海戦
dai kaisen
02:17
22 Dear, Shin-ah 親愛なるシンア
shinainaru shina
02:17
23 Akatsuki no Yona Final Chapter 暁のヨナ 最終章
akatsuki no yona saishū akira
03:51
24 Legend of the Four Dragons 四龍伝説
yon ryū densetsu
03:01
25 Akatsuki no Yona Short Ver. 暁のヨナ Short Ver.
Akatsuki no Yona
01:35

Gallery[]

Navigation[]

v eMusic
Openings Akatsuki no YonaAkatsuki no Hana
Endings YoruAkatsuki
OST Akatsuki no Yona Original Soundtrack
Advertisement