FANDOM


Kouka KingdomAnime
Thiên tộc
Kanji 空の部族
Rōmaji Sora no buzoku
Tình trạng
Vương quốc Kouka
Thủ đô Kuuto
Tộc trưởng hiện tại Soo-Won
Tộc trưởng trước đây Vua Hiryuu
Vua Il
Vua Joo-Nam
Tướng quân hiện tại Han Joo-Doh
Lần đầu xuất hiện
Manga Chương 01
Anime Tập 01

Thiên tộc (空の部族 - Sora no buzoku) là một trong năm bộ tộc của Vương quốc Kouka. Thủ đô là Kuuto và cũng là thủ đô của Vương quốc

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.